İng. apodictic Fr. apodictique Alm. apotictisch Es. T. Burhani, zaruri (İFE)// Antik Yunancada “işaret etmek, göstermek, göz önüne sermek” anlamına gelen apodeiknunai filinden türeyen apodeiktikos’tan gelir.

Tanım

Antik Yunancadan gelen bu kelime, zorunlu, tartışma götürmez anlamında kullanılmaktadır. Özellikle apodiktik önerme (zorunlu önerme) ve apodiktik yargı şeklindeki tamlamalarda rastlanır.

Ayrıca Bkz.

önerme
apriori